Γραφικές παραστάσεις βασικών συναρτήσεων

 

Γραφική παράσταση f (x) = λx+β

 

transparent scroll line

 

Γραφική παράσταση f (x) = αx2

 

transparent scroll line

 

Γραφική παράσταση f (x) = αx3

 

transparent scroll line

 

Γραφική παράσταση f (x) = αx2+βx+γ

 

transparent scroll line

 

Γραφική παράσταση f (x) = α/x

 

transparent scroll line

 

Γραφική παράσταση f (x) = (αx+b)/(cx+d)

 

transparent scroll line

 

Γραφικές παραστάσεις f (x) = ημx & g (x) = συνx

 

transparent scroll line

 

 

Γραφικές παραστάσεις f (x) = εφx  & g (x) = σφx

 

transparent scroll line

 

 

Γραφικές παραστάσεις f (x) = εφx = ημx/συνx & g (x) = σφx = συνx/ημx

 

transparent scroll line

 

 

 

 

Log in