Σύνδεση:     moodle ico  Moodle    ||      openmeetings icon  Openmeetings

Δηλώστε συμμετοχή τώρα info {@} mathaidgreece {dot} com

Άλγεβρα Β’ Λυκείου

 Διδακτέα Ύλη “Άλγεβρα Β’ Λυκείου” 2017 - 2018


Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου»


Κεφ. 1: Γραμμικά Συστήματα


1.1 Γραμμικά Συστήματα (χωρίς τις αποδείξεις των συμπερασμάτων της υποπαραγράφου
«Λύση - Διερεύνηση γραμμικού συστήματος 2x2» )
1.2 Μη Γραμμικά Συστήματα


Κεφ.2: Ιδιότητες Συναρτήσεων


2.1 Μονοτονία – Ακρότατα – Συμμετρίες Συνάρτησης
2.2 Κατακόρυφη - Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης


Κεφ. 3: Τριγωνομετρία


3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας
3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες (χωρίς την απόδειξη της ταυτότητας 4)
3.3 Αναγωγή στο 1o Τεταρτημόριο
3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις
3.6 Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων)
3.7 Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων)


Κεφ. 4: Πολυώνυμα - Πολυωνυμικές εξισώσεις


4.1 Πολυώνυμα
4.2 Διαίρεση πολυωνύμων
4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις
4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές


Κεφ. 5: Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση

5.1 Εκθετική συνάρτηση
5.2 Λογάριθμοι (χωρίς την απόδειξη του τύπου αλλαγής βάσης)
5.3 Λογαριθμική συνάρτηση (μόνο οι λογαριθμικές συναρτήσεις με βάση το 10 και το e).


Διδάσκοντας:
Ορνέλα Νανούσι email: ornelananussie {@} gmail {dot} com

Καθητητές του μαθήματος

Paul Groves

Νανούσι Ορνέλα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας Μαθητών, Εθελόντρια Καθηγήτρια Μαθηματικών Β λυκείου

ornelananussie {@} gmail {dot} com

Quick Info