Προτεινόμενα Widgets από Wolfram Alpha:

 

Κρίσιμα σημεία Συνάρτησης:    Critical/Saddle point calculator for f(x,y)

Υπολογισμός Ορίων: Limit calculator

 

Υπάρχει ήδη-Πεδίο ορισμού κτλ: Domain, Range, and Root

Απλοποίηση κλάσματος

Εύρεση Παραγώγου: Derivative Solver

Υπολογισμός Ορισμένου Ολοκληρώματος: Definite Integral Calculator